Visiskai slaptai online dating

Rated 4.64/5 based on 691 customer reviews

Juo toliau, juo labiau auga tasai taikos troškimas, nes didėja susipratusių žmonų milijonai! Valstybės sudarys didžiausio palankumo prekybos sutartis. Tarp tų valstybių prekyba bus varoma per mūsų žemę! Jei mes patys neusiprasime, tai svetimieji tą padarys! Ir aš mušuosi taip dažnai, kaip reikia – o reikia dažnai – mušuosi su sukurstytais darbininkais, su nusikaltėliais ir sąvadautojais.Žinoma, jei mes visą laiką tupėsime vienoje vietoje, nepratiesime iš anksto geležinkelių, dargi kvailai pešimės dėl pirmenybės valdžioje – galėsim būt žiopsotojais, kaip mūsų kaimynai prekiauj aplinkiniais keliais? Dėviu rudus marškinius ir žygiuoju su savo kovos draugais ir jie, tie mano kovos draugai, yra „paprasti darbininkai“, kaip tu juos pavadintum iš aukšto, net jei ir už juos geresnių žmonių nebūtų. SA dirbu 24 valandas per parą ir neuždirbu nė cento.“ Hans Gerkenrath: „Na ir…“ Horst Wessel: „Dar nebaigiau.Bent kartą tai, kas yra mano intelektualinis turtas, nustūmiau į šalį. Man šitie dalykai nereiškia visiškai nieko: saugus gyvenimas, karjeros perspektyvos, kultūros, intelektualumo, mokslo lobiai. Negi tu manai kad aš nežinau kiek daug intelektualų jaučia pasibjaurėjimą mūsų grubiu elgesiu, mūsų grubiomis kalbomis ir grubia išvaizda? Juk pirma turi namą pastatyi, kad galėtum jį įrengti. Gali skambėti šiek tiek grubiai, bet tokiais mus padarė kova.Kol mūsų Tauta neturi kultūros, intelektualumo, saugaus gyvenimo, aš šitų dalykų turėti nenoriu taip pat. Pirma turi nutiesti gatvę, kad galėtum ja važiuoti. Praktinis šios pasaulėžiūros pritaikymas yra toks: tas, kas yra dvasingas, vokiškas ir kas supranta mūsų Tautos kultūrinius turtus ir kas juos visą gyvenimą mylėjo, kas nori juos saugoti ir auginti, kas nori prie jų kūrimo prisidėti, nesvarbu ar daug ar visai mažai, kad jie toliau žydėtų, kas mano kad už juos nieko brangiau negali būti – būtent tas, Hansai, būtent tas ir turi juos kuriam laikui atidėti į šalį mūsų situacijoje. Šiandien pasaulį vėl sukrėtė nauja žinia: Vokietija išstojo iš Tautų Sąjungos. Vokietys po karo pasijuto apiplėštas ir todėl nenori posėdžiaut su tais, kurie nori pasirodyt taikos ir gerovės apaštalais, o tuo tarpu savo kišenėse slepia svetimą turtą. Tiesa, yra tokių, kurie tikisi, kad karas išvestų žmoniją iš užburto krizės rato.Nedirbsi organizacijose – atsiras tokių, kurie įtars priešvalstybiniu nusistatymu; netinkamai atliksi tiesiogines pareigas – blogas pedagogas! Surask savo giminių arba kaimynų tarpe tikrai patikimą žmogų ir atidarykite mėsos krautuvėlę mieste! ” Tik pagalvok koks gražus uždarbis ir koks kilnus darbas! Jūs turite knistis į ekonominio gyvenimo pamatus, ištraukt ir visiškai aiškiai parodyt silpnąsias ir stipriąsias priešo pozicijas! Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją! Visi lietuviški laikraščiai turėtų atsisakyt dėt nelietuviškų firmų skelbimus! Paleiskim vėjais aprašymą tokio gyvenimo, kuriame nėra gyvybės kibirkščių!

visiskai slaptai online dating-43

visiskai slaptai online dating-63

visiskai slaptai online dating-26

visiskai slaptai online dating-84

Prisiminkime tą laivą, kurs kovoja su įsiutusiais vandens kalnais. Visi savo kišenėse turi paruošę peilius ir lengvai nepasiduos!

Ji trokšta, kad būtų sudarytos kuo geriausios sąlygos išmainyti savo prekes. Tu esi labai geras rašytojas ir apskritai itin talentingas bičas. Tokie štai reikalai: Faktai: mano tėvas yra kunigas, aš buvau gražiai užaugintas, gerai išlaikiau mokyklinius egzaminus, dabar priklausau Normanijai ir Alemanijai, dviem geriausioms studentų korporacijoms. Turiu geras manieras, rimtai, gyvenime nesu valgęs žuvies su peiliu ir bučiuoju merginų rankas neliesdamas jų savo snarglėta nosimi – atleisk Hansai, ar ką tik beveik permainiau savo balsą į tą storą SA šūkavimą? Myliu Hölderliną labiau už visus ir gerai moku Nyčę ir Kantą – tikrai esu intelektualas.

O tos sąlygos gali tik tada susidaryti, kai visos tautos žinos, kad niekas nenori jų užpult ir apiplėšt. Prisiminkime dabar, kad mūsų žemė guli tarp Vokietijos ir Rusijos, Lenkijos, Latvijos! Kaip intelektualas – …“ Horst Wessel: „Akimirkai sustok. Aš suprantu, kad tu nesuprasi nė žodžio iš to, ką aš tau papasakosiu. Ir galiu tau paaiškinti, kas yra ir kokie buvo įstatymai laikais, kai valdė Cezaris.

Jie turi eiti į gatves, į sambūrių vidurį ir ten jie turi kalbėti ir net rėkti, ir, kai reikia, muštis su visais aplink, kad tas senas supuvęs vokiškas namas būtų nugriautas ir būtų pastatytas naujas. Ir nesvarbu, kad tai skamba kaip paradoksas, Hansai: tose darbininkiškose patalpose, kur aš tūnau, tose liūdesio, nevilties, nepritekliaus, nusikalstamumo, vargo ir nepasitenkinimo tvirtovėse, tose miesto dalyse, kuriose tu net nesi buvęs, kurios tapo mano namais, ir nesvarbu kiek kartų tu surauksi savo intelektualo nosį – būtent čia yra ginama vokiška kultūra, ir ginam ją mes, SA, būtent tą kultūrą kuria tu nori tik mėgautis, bet dėl kurios išsaugojimo tu nenori net piršo pajudint.

Aš tau sakau, kiekvienos muštynės su komunistais ant gatvės kampo, kiekvienos SA eitynės per prastus rajonus, kiekvienas mūšis aludėse yra žingsnis į priekį vokiškos kultūros gatvėje, ir kiekviena pramušta SA nario galva yra laikoma aukštai dėl žmonių, dėl valstybės ir dėl vokiškos kultūros namo.

Leave a Reply